Regulamin Willi Julia

Właściciele willi Julia będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.

2. Cisza nocna trwa od godz. 22 do godz. 7

3. Doba hotelowa trwa od godz. 14 do godz. 11

4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

5. Goście przybywający do willi Julia zobowiązani są do zameldowania w recepcji zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z późniejszymi zmianami.

6. Opłata za cały deklarowany czas pobytu jest pobierana w momencie zameldowania , wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

7. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, nie zwracamy opłaty za nie wykorzystany okres wynajmu pokoju.

8. Życzenie przedłużenia pobytu będzie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.

9. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.

10. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właścicieli, co w przyszłości umożliwi nam dostosowanie obiektu do oczekiwań Gości.

11. Willa Julia ma obowiązek zapewnić:
· Warunki nieskrępowanego wypoczynku Gości
· Bezpieczeństwo pobytu, zachowanie tajemnicy informacji o Gościach
· Przyjazną atmosferę i uprzejmą obsługę
· Na życzenie gości dodatkowe odpłatne sprzątanie pokoju, wymianę pościeli i ręczników.
· Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
· Przechowywanie bagażu Gości
· Dokonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko gdy wyrazi zgodę i życzenie

12. Pościel i ręczniki służą na tygodniowy pobyt, nie są zmieniane codziennie.

13. Odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

14. Willa Julia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa, zaparkowanego przy obiekcie lub na jego terenie.

15. Gość powinien powiadomić recepcję o zaistniałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Za zagubienie kluczy Gość ponosi koszty zgodne z cennikiem.

17. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

18. Osoby nie zameldowane w Willi Julia mogą przebywać w pokoju od godz. 7 do godz. 22. Willa Julia może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Regulamin przewiduje karę pieniężną w kwocie 200 zł za łamanie tego zakazu, ponadto Willa Julia może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ten zakaz bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

20. Gościom którzy w sposób rażący naruszają niniejszy regulamin możemy odmówić dalszego świadczenia usług.

21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

22. Willa Julia może odmówić przyjęcia osobie, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Willi lub innych osób przebywających w Willi albo w inny sposób zakłóciła pobyt Gości lub funkcjonowanie Willi.

23. Ze względu na bezpieczeństwo p/poż. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

24. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa na terenie Willi Julia będą odesłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, będą przechowywane przez okres 3 m-cy.

25. Gość zobowiązany jest pozostawić aneks kuchenny posprzątany ( zmyte i wysuszone naczynia, sprzątnięty blat, kuchenka, zlewozmywak i lodówka, czyste naczynia ułożone w szafkach) w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za sprzątanie aneksu zgodnie z cennikiem.

26. Liczba osób w pokoju nie może być większa od zamówionej. Osoby dodatkowe w wieku od 7 lat muszą mieć wykupione dostawki. na gościu spoczywa obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Właściciele Willi Julia życzą Państwu miłego pobytu.